วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ขั้นตอนการตีพิมพ์

แบบฟอร์มการนำส่ง

ใบสมัครสมาชิก / ต่ออายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 หัวหน้าภาควิชาฯ ได้รับคัดเลือกรับรางวัล รัตนบูรพา ปี พ.ศ.2560


2 กิจกรรมจิตอาสา "ยางยืดเปลี่ยนชีวิต" ปี 5 (ดร.เมธี ธรรมวัฒนา)
ยางยืดที่แจก 11,861 ชิ้น
รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น 48 แบบ (2 อนุสิทธิบัตร)

ประโยชน์ของยางยืด, แผ่นพับท่ากายบริหารยางยืด
รายการโทรทัศน์ และสื่อที่เผยแพร่กิจกรรมยางยืด
ติดต่อขอยางยืด 081 9298454 อ.เม (maydon2014@gmail.com)

August, 24 2017 by Dr.May-T