ข่าวประชาสัมพันธ์

1. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มีการปรับเปลี่ยนและนำ
ไป upload ในฐานข้อมูล TCI-ThaiJo การค้นหาใน google โปรดพิมพ์ชื่อย่อวารสาร TCI JESD
ส่วนการค้นวารสารฯ เล่มเก่าจะอยู่ในเมนูบาร์ู Archives

- วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ที่อยู่เดิมใน website ภาควิชา)

- ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

- แบบนำส่งเอกสารเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

2. รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดัีบภาควิชาฯ (e-SAR 2555)

3.เรือแกลลอนน้ำเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย 2554 ของ รศ.ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง

3.เรือขวดน้ำ และแพขวดน้ำ ที่บริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี พ.ศ.2553 (คลิปเรือขวดน้ำ)

ภาพซ้าย เรือขวดน้ำต้นแบบ ของนายชัยวัฒน์ สมพล

ภาพขวา แพขวดน้ำของ รศ.ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง (มอบให้ จส.100 ไปบริจาค)

Febuary,20 2014 by Dr.May-T