ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์


โทรศัพท์ 0-3810-2067
โทรสาร 0-3839-1043
โทรศัพท์ 0-3810-2029, 0-3810-2069, 0-3810-2065
โทรสาร 0-3839-1043
โทรศัพท์ 0-3810-2056, 0-3810-2058
โทรสาร 0-3839-3250
โทรศัพท์ 0-3810-2076
โทรสาร 0-3839-3251
โทรศัพท์ 0-3810-2046
โทรสาร 0-3839-1043
โทรศัพท์ 0-3810-2052, 0-3810-2098
โทรสาร 0-3874-5811
  7. สำนักงานจัดการศึกษา
ติดต่อผ่าน สำนักงานคณบดี โทรศัพท์ 0-3810-2010
โทรสาร 0-3839-1043
 
โทรศัพท์ 0-3810-2010
โทรสาร 0-3839-1043
 
หน่วยคอมพิวเตอร์ : โทรศัพท์ 0-3810-2079
หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ : โทรศัพท์ 0-3810-2022
หน่วยห้องสมุด: โทรศัพท์ 0-3810-2080
โทรศัพท์ 0-3839-0142
โทรสาร 0-3839-3238
โทรศัพท์ 0-3810-2215
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ติดต่อผ่าน สำนักงานคณบดี โทรศัพท์ 0-3810-2010
โทรสาร 0-3839-1043
 
ที่มา : หนังสือ 6 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ บางแสน 2498-2558