ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

รายงานวิจัย

รายงานวิจัย ของคณะศึกษาศาสตร์

งานวิจัยปี 2549

 • ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับระดับคุณภาพของการบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
 • องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
 • การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี
 • การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ:กรณีศึกษาอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
 • ความพึงพอใจและแนวทางเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • การสำเร็จแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 • งานวิจัยปี 2550

 • ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของคณะศึกาาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • ประสบการณ์ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน: ศึกษากรณ๊ตำบลคูบัว จังหวัดชลบุรี
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย : กรณีศึกษาคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • งานวิจัยปี 2551

 • การเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปรกติ : กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
 • ผลการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคการสร้างทรรศนะใหม่ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวมและเทคนิค การวางแผนอนาคตต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • อ.บุญเสริม
 • สภาพและปัญหาการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก
 • อ.วรากร,อนงค์,รพินทร์และทรงวุฒิ 2551
 • อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ต่อองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
 • อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ต่อองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • งานวิจัยปี 2552

 • อ.เกศราและอ.วรากร 2552
 • กรศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนระดับประถมศึกาาตอนปลาย
 • กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ
 • การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • งานวิจัยปี 2553

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • งานวิจัยปี 2554

 • "โคชชิ่ง" แบบเข้มข้นเพื่อพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์