ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

งานคลังและแผนผลการดำเนินงาน

หน่วยแผนงาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


หน่วยประกันคุณภาพ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หน่วยแผนงาน หน่วยประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
อาจารย์ ตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
สายสนับสนุน  
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่วยพัสดุ
ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 56) ใบเสนอซื้อ/จ้าง
ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 57) ใบเสนอราคา
ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 มิ.ย. 57) ใบเบิกครุภัณฑ์
ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ก.ย. 57) ใบเบิกวัสดุ
  แบบข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 55) - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 56) - คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 มิ.ย. 56) - ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ก.ย. 56) - แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  - ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ระหว่างเป้าประสงค์ (GOAL) กับกลยุททธ์ (Strategy) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
- ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
  - บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals)
หน่วยการเงิน
ขออนุมัติการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว  - ขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  - ขออนุมัติในหลักการปฏิบัติงานนอกราชการปรกติ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  - ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปรกติ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียน  - ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  - ใบรับรองการจ่ายเงินรายได้
บัญชีลงเวลาทำงาน  - สัญญายืมเงิน
ใบสำคัญรับเงิน  - รายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา