ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

รายชื่อผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาทั้งหมดในคณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี้

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
 
 

vichit.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

chet.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ดร.เชวง ซ้อนบุญ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

tanawat.jpg

ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
การประกันคุณภาพ

หัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าศูนย์/
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน 
หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้

methee.jpg

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

jutamas.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน  
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

phubes.jpg

ดร.นคร ละลอกน้ำ
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

sumet.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิ่มสวาสดิ์
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

denchai.jpg

ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
หัวหน้าภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เกรียงศักดิ์.jpg

ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา

ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

นางสาวกชนุช เจริญผล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี