ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 เปิดขายเอกสาร 22-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน
ของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 249 รายการราคาประเมินครุภัณฑ์ เป็นเงิน 39,830บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้
            1.  ผู้เข้าประมูลต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมลงทะเบียนผู้เข้ายื่นประมูล ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.30 น.
                 ณ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2  อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หากพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนแล้วจะไม่รับลงทะเบียนอีก
            2.  ณ วันลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกันก่อนเข้าประมูลเป็นเงินสด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำหรับผู้ที่ไม่ชนะการประมูล มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เมื่อเสร็จสิ้นการประมูล และผู้ที่ชนะการประมูลมหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นค่ามัดจำที่ต้องชำระของราคาที่ประมูลได้
            3.  กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์และรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 10.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2  อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            4.  กำหนดการประมูลราคา ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
            5.  มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด หากราคานั้นยังเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม
            6.  การประมูลราคาจะบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาดให้ใครเป็นผู้ชนะ
            7.  เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตกลงขายให้แก่ผู้ประมูลได้รายใด ผู้นั้นจะต้องนำเงินสดมาจ่ายทันทีในวันที่ประมูลได้
            8.  ผู้ที่ประมูลได้ จะต้องขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน นับจากการชำระเงินสดแล้ว และทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
            9.  มหาวิทยาลัยถือว่าผู้เข้าประมูลราคาได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียด และเข้าใจโดยตลอดแล้ว และเมื่อได้เข้าเสนอราคาแล้วยินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ ตลอดจนไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ในราคาชุดละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)  ได้ที่
        สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุขอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0381-02018
ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ในวันและเวลาราชการ


 ไฟล์ : ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ไฟล์ : รายการครุภัณฑ์จำหน่าย งบประมาณปี 2560

Date: 19 May 2017 11:27:20