ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2560) ประจำปีการศึกษา 2560-หมดเขต 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)
   ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2560) : ระบบรับสมัคร (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 พ.ค. 2560)


กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการสมัครของท่าน

1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
2. ในวันสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
3. โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัคร ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

 

Date: 27 March 2017 11:26:07