ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ - หมดเขต ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ - หมดเขต ๒๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
    ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการผลิต หรือเครื่องกล หรืออุตสาหกรรม
    ๒. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ Test of English as a Foreign
Language (TOEFL) ตั้งแต่ ๕๕๐ ขึ้นไป หรือมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ International English Language Testing System (IELTS) ตั้งแต่ ๖.๐ ขึ้นไป หรือเทียบเท่าจากสำนักทดสอบภาษาอังกฤษที่มีหลักฐานรับรองการเทียบเท่า ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ยื่นสมัคร
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๒๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๐๐๔/๒๕๖๐

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้าง : ดาวน์โหลด


Date: 15 March 2017 10:35:08