ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
 
      ๑. นางอมรรัตน์  จิรสันติสุข
      ๒. นายวิษณุ      วิรังคะ
                   
          ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและจัดทำเอกสารการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS ๑)  มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่วันที่  ๗- ๑๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ พร้อมหลักฐานการรายงานตัว หากพ้นกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.      ใบปริญญาบัตร และใบทรานสคริป (ถ่ายเอกสาร จำนวน  ๔ ชุด) 
พร้อมเอกสารฉบับจริง                                      
๒.      สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน                                                                                               (ถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ ชุด) พร้อมเอกสารฉบับจริง
๓.      รูปถ่ายแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๓  รูป
๔.      ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชศาสตร์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม                                                ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ.  ๒๕๕๓ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน  ๑  ฉบับ
๕.      หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ : คลิกดาวน์โหลด

Date: 07 March 2017 15:20:54