ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

เชิญเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เรื่อง Acting Your Inner Music: Music in Psychodrama & Group Therapy Processes ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เชิญเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เรื่อง
Acting Your Inner Music: Music in Psychodrama & Group Therapy Processes
ระหว่างวันที่ ๑๐๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักการและเหตุผล
      จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนการแพร่ระบาดของโรคและภัยพิบัติต่าง ๆ ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของบุคคล ทั้งสภาพการดำรงชีวิต การเรียน และการทำงาน ดังนั้นการแสวงหาเทคนิควิธีการดูแลสุขภาพจิตและพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้สามารถฝึกควบคุม และจัดระบบดูแลสุขภาพจิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนัก การจัดอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตให้กับบุคคล และผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นการใช้ดนตรีบำบัดร่วมกับละครจิตบำบัด และการบำบัดแบบกลุ่ม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความรู้และทักษะในการส่งเสริม ป้องกันและบำบัดด้านสุขภาพจิต เพื่อการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ จึงจัดอบรมทางวิชาการ เรื่องActing Your Inner Music: Music in Psychodrama & Group Therapy Processes โดยเชิญ Professor Joseph J. Moreno; Professor Emeritus, Maryville University เมือง St. Louis รัฐ Missouri ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ Moreno Institute for the Creative Arts Therapies เมือง Santa Fe รัฐ New Mexico สหรัฐอเมริกา ผู้ริเริ่มใช้ดนตรี กับละครจิตบำบัดที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มาเป็นอาจารย์พิเศษ
 
วัตถุประสงค์
      เพื่อจัดการอบรมทางวิชาการActing Your Inner Music: Music in Psychodrama & Group Therapy Processes ให้กับบุคลากรสาขาวิชาจิตวิทยา พยาบาล สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ อาจารย์ นิสิตและผู้สนใจ

วิทยากร
          Professor Joseph J. Moreno
          รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  วิเศษสุวรรณ์  แปลและสรุปการบรรยายเป็นภาษาไทย
          วิทยากรกลุ่มย่อย 

ระยะเวลาและสถานที่
      ระหว่างวันที่ ๑๐๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ห้องประชุม QS๑ ๒๐๖ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 
ค่าธรรมเนียมการเข้าอบรม
๑. บุคคลทั่วไป จำนวน ๒๐ คน ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
๒. นิสิตนักศึกษา สาขาจิตวิทยา จำนวน ๒๐ คน ค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ : ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ : ดาวน์โหลด


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0-3810-2076
ในเวลาราชการ

Date: 07 February 2017 09:24:03