ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขยายเวลา:รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์  

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching
 English) หรือ ภาษาศาสตร์ (Linguistics) เน้นการสอนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) เน้นการสอนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาศึกษา (Language Education/ Language Studies)  หรือ ภาษาและการเรียนรู้ภาษา  (Language and Literacy)
     - สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
     - ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ตั้งแต่ ๕๕๐ ขึ้นไป หรือมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ International English Language Testing System (IELTS) ตั้งแต่ ๖.๐ ขึ้นไป หรือเทียบเท่าจากสำนักทดสอบภาษาอังกฤษที่มีหลักฐานรับรองการเทียบเท่า ทั้งนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ให้มีผลย้อนหลังได้เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ยื่นสมัคร
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      - ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙ ในวันและเวลาราชการ


หลักฐานการสมัคร
                        ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาดนิ้ว หรือขนาดนิ้ว
ถ่ายครั้งเดียว และถ่ายไม่เกินเดือน จำนวน ๓ รูป
                        ๒.  หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้
                        ๓.  กรณีชื่อชื่อสกุล ในหลักฐานต่างๆ ไม่ตรงกัน ให้นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุลมาแสดง
                          ๔.  สำเนาบัตรประชาชน    จำนวนฉบับ
                        ๕.  หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย)   จำนวนฉบับ
                        ๖.  หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”
 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร      จำนวน  ๕๐  บาท
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                         วันพฤหัสบดีที่  ๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข ๐-๓๘๑๐-๒๐๘๙ หรือที่ website http://www.edu.buu.ac.thในวันและเวลาราชการ
 
กำหนดการคัดเลือกและสถานที่
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ
วันฤหัสบดีที่  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
-          เวลา  ๐๙.๐๐ น.
 
สอบสัมภาษณ์ ห้อง ๕๐๕A ชั้น ๕ 
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เอกสาร : ใบสมัครสอบคัดเลือก DOWNLOAD

Date: 17 January 2017 08:54:46