ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 27 มี.ค. 2560)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

Date: 05 January 2017 15:55:38