ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

หลักสูตรปริญญาโท

ค่าใช้จ่าย : อยู่ท้ายเล่มในเอกสารแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 8874 )

2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 1811 )

3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 541 )

4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 450 )

5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 608 )

6. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Education (M.Ed.) in Teaching English as a Global Language (International Program)
: ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 705 )

7. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 750 )

8. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 438 )

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สมอง จิตใจและการเรียนรู้ : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 1876 )

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 2340 )

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 1240 )

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 626 )