ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

บุคคลากรภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
นางสาวศุภัครจิรา พรหมสุวิชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัด ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน ธุรการ