ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

รายชื่ออาจารย์ และบุคคลากรของคณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้

นางสาวอารีย์ กุศล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัด ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญในงาน การเงิน ธุรการ วิชาการ 

นางสาวสิริพันธ์ มาลารัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(บรรณรักษศาสตร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ความเชี่ยวชาญในงาน การเงิน 

นางสาวรัจนาพร สุทธิพงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
ความเชี่ยวชาญในงาน ธุรการ