ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

คณาจารย์สำนักงานจัดการศึกษาดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์
ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานกาจัดการศึกษา
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.)
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. เกษมสันต์ พานิชเจริญ
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา)
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

- การสอนพลศึกษา
- กีฬาวินด์เซิร์ฟ

- จิตวิทยาการสอนพลศึกษา

ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail: rapeepat@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

- การสอนพลศึกษาและกีฬา
- การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก
- วิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษาและกีฬา