ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

สำนักงานคณบดี
นางสาวกชนุช เจริญผล (หัวหน้าสำนักงานคณบดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานพัสดุ
นายสมชาย พัทธเสน
ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานบุคคล

นางวาสนา กลมอ่อน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน แผนงานและงบประมาณ

นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ทล.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานประกันคุณภาพ 

นางสาวสมพิศ อานามนารถ
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(บริหารธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน การเงินและบัญชี

นางสาวกัลยกร มุสิกะ 
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(บริหารธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญในงาน การเงินและบัญชี

นางสาวฐิติพร หนูดำ
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ความเชี่ยวชาญในงาน การเงินและบัญชี

นางสาวจารุวรรณ สดใส
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานพัสดุ

นางสาวสุปราณี เสงี่ยมงาม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ความเชี่ยวชาญในงาน วารสาร

นางสาวรัชมน ปั่นสันเทียะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา รป.ม.
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานสารบรรณ

นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน สารบรรณ

นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท(หลักสูตรและการสอน)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานวิจัย

นางสาวณัฐพัชร์ ไพศาลธนภัทธ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา การบริหารการจัดการทั่วไป
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ความเชี่ยวชาญในงาน งานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิตยา ชื่นศิริ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(บริหารงานทั่วไป)
สถาบัน มมหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญในงาน งานพัสดุ

นางพรทิพย์ มั่งคั่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด ฝ่ายพัฒนานิสิต สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน การจัดกิจกรรมนิสิต
นายนราศักดิ์ กล่ำสี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน การจัดกิจกรรมนิสิต
นางสาวจุฑามาศ จันทนี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญในงาน งานวิเทศสัมพันธ์
ว่าที่ร.ต.กิติศักดิ์ เทียนทองศิริ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานบุคคล
นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานประชาสัมพันธ์, การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์

นางนริสา เจริญผล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สังกัด งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานวิชาการปริญญาตรี

นางสาวอิศรา อรุณแสง 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(ภาษาจีน)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานตารางสอนปริญญาตรี

นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการปรึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน งานกิจการพิเศษ โครงการฝึกอบรม พิธีกร

นางสาวสร้อยระย้า เขตต์คีรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน วิชาการบัณฑิตศึกษา
นางสาวอังคณา ชมศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ความเชี่ยวชาญในงาน งานฝึกสอน-ใบประกอบวิชาชีพครู
นางอังคณา เสงี่ยมวัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน วิชาการบัณฑิตศึกษา

นายชูศักดิ์ สดใส
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ป.6
สถาบัน โรงเรียนวัดกลางดอน
ความเชี่ยวชาญในงาน งานสวน

นายสำราญ รอดสำอางค์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ป.4
สถาบัน โรงเรียนวัดท้ายดอน
ความเชี่ยวชาญในงาน งานสวน

นายมนต์ชัย กล่อมกลิ่น
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ม.3
สถาบัน โรงเรียนแสนสุข
ความเชี่ยวชาญในงาน ขับรถ
นายวิสุทธิ์ ศรีอำไพวิวัฒน์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ม.ศ.3
สถาบัน โรงเรียนวัดเพลงโสภณศิริราษฎร์
ความเชี่ยวชาญในงาน ขับรถ
นายภิญโญ สกุลศักดิ์ทอง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ม.3
สถาบัน โรงเรียนแสนสุข
ความเชี่ยวชาญในงาน ขับรถ
นายสายชล เตชะมา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
สังกัด สำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา ป.6
สถาบัน โรงเรียนวัดตาลล้อม
ความเชี่ยวชาญในงาน ขับรถ