ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

คณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิ่มสวาสดิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.ด. (การอุดมศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ  
- การบริหารการอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก 
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.จิราพรรณ์ พงสรภัคสรณ์

วุฒิการศึกษา -
สถาบัน -
ความเชี่ยวชาญพิเศษ -

ดร.ชัยพจน์ รักงาม
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธร สุนทรายุทธ 
วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชา Higher Education and Administrative leadership 
สถาบัน North Texas State University, U.S.A.

ดร.ธนวิน  ทองแพง

วุฒิการศึกษา กศ.ด. (การอุดมศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ  
- การบริหารการอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนันต์นาวี 
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม

วุฒิการศึกษา Ed.D. (Educational Administration and Supervision)
สถาบัน St.John’s University, New York, USA
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Certificate in Education, University of Melbourne, Australia
- Certificate in Real Estate Investment, Cornell University, USA
- Education Policy
- Leadership in Education
- International Educational Reform
- Assessment Development
- Quantitative and Qualitative Research Methodologies
- Structural Equation Models
- Multidimensional Item Response Theory Model


รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ทองนุช 
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา การอุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.สมนึก ทองเอี่ยม
วุฒิการศึกษา ค.ด. (บริหารการศึกษา)
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.สมุทร ชำนาญ 
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
สถาบัน  มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู
วุฒิการศึกษา กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร