ภาษาไทย English Chinese

คณาจารย์ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา
วุฒิการศึกษา Ed.D. Eduactional Studies
(Bilingual, Multicultural, and ESL Education)
สถาบัน University of Northern Colorado
ความเชี่ยวชาญในงาน
- Teacher Professional Development
- Approaches and Methods in ELT
- Issues in Second Language Teacher Education
- Qualitative Research

ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
วุฒิการศึกษา Ph.D. in Human Resource Development
(International program), Burapha University
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Human Resource Information System
- Organizational Behavior
- HRD Process
- HRD Activities
- Emotional Intelligence
- Cooperative Education

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พนิต สุระศิลป์
วุฒิการศึกษา Ph.D.
สาขาวิชา Continuing Education
สถาบัน University of Wisconsin-Madison, USA
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Training
- Teaching English or Thai as a Foreign Language
- Language Testing
- Qualitative Research

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี 
วุฒิการศึกษา Doctor of Education (Ed.D.)
สาขาวิชา Instructional Systems Technology
สถาบัน Indiana University, Bloomington, USA.
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Instructional Design
- Application of IT
- Research Methodology
- Educational Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี จันทรทอง
วุฒิการศึกษา Ph.D.
สาขาวิชา Human Resource Development
สถาบัน Burapha University
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Training
- Coaching
- Organizing

ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D. in Human Resource Development
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน
- Human Resource Development
- Qualitative Research

ดร.พรรณวลัย เกวะระ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D. Science of Education
(Education, Learning and Didactics)
สถาบัน Université Rennes 2 - Haute Bretagne, Rennes, France
ความเชี่ยวชาญในงาน
- Content and Language Integrated Learning (CLIL)
- CLIL Teacher Development
- Bilingual Education
- Qualitative Research

รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ วิเศษสุวรรณ์ 
วุฒิการศึกษา Doctor of Education (Ed.D.)
สาขาวิชา Curriculum of Instruction / Educational Psychology
สถาบัน University of Northern Colorado, USA.
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Counseling
- Educational Psychology
- Human Resource Development