ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

คณาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาดร.นคร ละลอกน้ำ
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ฐิติชัย รักบำรุง
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ดวงพร  ธรรมะ
วุฒิการศึกษา (ปร.ด.)เทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ดำรัส อ่อนเฉวียง
วุฒิการศึกษา (ปร.ด.)เทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ภูเบศ  เลื่อมใส
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.วีระพันธ์ พานิชย์
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.สุขมิตร กอมณี
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ  บำรุงชีพ
วุฒิการศึกษา ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- เทคโนโลยีการศึกษา
- Instructional Technology
- ประวัติและผลงาน เพิ่มเติม

 

ดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- เทคโนโลยีการศึกษา
- เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา

ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ณฐาภพ สมคิด
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- การผลิตรายการโทรทัศน์
- วิทยากร นักพูด