ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

คณาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน 
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Sciences de l'éducation)
สถาบัน Université Paul Valéry - Montpellier III
Montpellier, Béziers, France.
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Neuro-linguistic programming
- Acceptance and commitment therapy
- Thinking Psychology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์ 
วุฒิการศึกษา ค.ด. (สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา)
สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1)การกำหนดคะแนนจุดตัด 2)การสร้างเครื่องมือวัด 3)วิจัยทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว ปูรณานนท์ 
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
สาขาวิชา จิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, การปรึกษากลุ่ม, ทักษะการช่วยเหลือ, จิตวิทยาตะวันออก,จิตวิทยาพัฒนาการ
ดร.ประชา อินัง 
วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชา psychology
สถาบัน Gorakhapur University, India 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จิตวิทยาแนวพุทธ, แรงจูงใจ, จิตวิทยาการศึกษา ฯลฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงทดลอง  การวิจัยทางจิตวิทยา  การทดสอบทางจิตวิทยา  จิตวิทยาการปรึกษา  การถ่ายทอดทางสังคม  การพัฒนาลักษณะจิต การศึกษาและพัฒนากลุ่มผู้ด้อย โอกาสทางสังคม เช่น คนเร่ร่อน คนพิการ  คนขอทาน  คนกำพร้า  กลุ่มคนในสถานสงเคราะห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ อเนกสุข 
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินโครงการ 
การวิจัยทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์ ฉายวิมล 
วุฒิการศึกษา ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
Educational Psychology
Learning Behavior Science
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม 
วุฒิการศึกษา ค.ด. (การวัดผลการศึกษา)
สาขาวิชา การวัดผลการศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.)
สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การวัดและประเมินผลการศึกษา,การประเมินโครงการ
การวิจัยทางการศึกษา,การประกันคุณภาพทางการศึกษา,
การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล 
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.)
สาขาวิชา จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ 
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.)
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- การศึกษาพิเศษ
- การแนะแนว
ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง 
วุฒิการศึกษา วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
- สถิติวิเคราะห์
อาจารย์ ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม 
วุฒิการศึกษา วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
สาขาวิชา จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
- การจัดการความเครียด
- การวิจัยการศึกษา
อาจารย์ เกศรา น้อยมานพ 
วุฒิการศึกษา กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
สาขาวิชา จิตวิทยาการแนะแนว
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ 
วุฒิการศึกษา Ed.D.
สาขาวิชา Psy.coun.and Guidance
สถาบัน University of Northern Colorado
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Counseling Psychology
ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy
สาขาวิชา Counselling Studies
สถาบัน  University of Edinburgh, United Kingdom.
ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
สถาบัน  มหาวิทยาลัยบูรพา