ภาษาไทย English Chinese

รายชื่ออาจารย์ และบุคคลากรของคณะศึกษาศาสตร์


ภาควิชาการอาชีวศึกษาและการพัฒนาสังคม

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา 
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรดุษฎีีบัณฑิต(ศศ.ด.)
สาขาวิชา อาชีวศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา 
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตราดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
สาขาวิชา พัฒนศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ไชยยันต์ ภาวระวรณ์
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ค.อ.ด.)
สาขาวิชา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต ขาวเหลือง 
วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy(Ph.D.)
สาขาวิชา Vocational Education and Training
สถาบัน Dresden University of Technology, Germany 

ดร.แดน ทองอินทร์ 
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
: Doctoral of Engineering in Industrial Engineering (D.Eng. IE)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตราดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
สาขาวิชา พัฒนศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง
วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy(Ph.D.)
สาขาวิชา Industrial Education
สถาบัน University of Missouri-Columbia, U.S.A.

ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์ 
วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy(Ph.D.)
สาขาวิชา Educational Sciences
สถาบัน Université Paul Valéry - Montpellier III, France.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล 
วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชา Development Education
สถาบัน  Central Luzon State University, Philippines

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง 
วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy(Ph.D.)
สาขาวิชา Higher and Adult Ed.
สถาบัน University of Missouri Columbia Missouri, U.S.A

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ 
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา ประชากรและการพัฒนา
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์