ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
นางรุ่งทิวา บัวขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)(การจัดการ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

นางสาวพรรณิภา เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)(การจัดการ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางอมรรัตน์ จิรสันติสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต (บช.บ. )
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม