ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
นางรุ่งทิวา บัวขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)(การจัดการ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

นางสาวพรรณิภา เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)(การจัดการ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ