ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
นางสุภาวดี กรณียกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา
ความเชี่ยวชาญในงาน การจัดการห้องสมุด

นางสาวโศภา เกตุไพบูลย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา วท.บ.(คอมพิวเตอร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
นายอภิสิทธิ์ เปี่ยมน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายทรงศักดิ์ อัครอุปพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
นายประทีป อำโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา