ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
นายปรัตถกร กุลศรีธนภัทร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ความเชี่ยวชาญในงาน วิชาการ การเงิน โสตทัศนศึกษา

นายอโณทัย ธีระทีป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษา 
1.เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(การเงินและนโยบาย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์และการปกครอง)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญในงาน การบริหารวิชาการ
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองแจ่ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน ธุรการ