ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วุฒิการศึกษา กจ.ม.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน บริหารงานทั่วไป/วิชาการ
นางสาวอรจิรา บุญญาผลา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์-นานาชาติ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน -