ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวอมรรักษ์ ทศพิมพ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.)สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน หลักสูตร ตารางสอน   

นางสาวนุสรา พีระพัฒนพงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน ธุรการ

นายสุวิช นนทบุตร
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญในงาน เทคโนโลยีการศึกษา