ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
นางสาวจิรนันท์ พุ่มเหรียญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์