ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา
วุฒิการศึกษา ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ กมลวรรณ พลรักดี
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
สาขาวิชา ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ กัลยาณี อินต๊ะสิน
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ กิตติคุณ หุตะมาน
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.กิตติมา พันธ์พฤกษา
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร. ขณิชถา พรหมเหลือง
วุฒิการศึกษา ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.คงรัฐ นวลแปง
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.คมสันต์ ตรีไพบูลย์
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.จันทร์พร พรหมมาศ
วุฒิการศึกษา ค.ด.
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ชนาสร นิ่มนวล
วุฒิการศึกษา ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พิณพาทย์
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.เชวง ซ้อนบุญ
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
สถาบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐมนต์ คมคำ
วุฒิการศึกษา ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา ทัศนศิลป์และการออกแบบ
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ธนาวุฒิ ลาตวงษ์
วุฒิการศึกษา กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Biotechnology)
สาขาวิชา Biotechnology
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ 
วุฒิการศึกษา Doctor of Education (Ed.D.)
สาขาวิชา -
สถาบัน Victoria University, Australia 

ดร. ปานเพชร ร่มไทร
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.)
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.พรรณทิพา พรหมรักษ์
วุฒิการศึกษา ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชา 
สถาบัน 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 

ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ
วุฒิการศึกษา วท.ด.(เคมีเทคนิค)
สาขาวิชา เคมีเทคนิค
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.มณเทียร ชมดอกไม้
วุฒิการศึกษา ครุศาสตดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การสอนภาษาอังกฤษ, หลักสูตร, วิธีการสอนทั่วไป

อาจารย์รัฐพร ปานมณี
วุฒิการศึกษา Master of TCSOL
สาขาวิชา Majoring in Teaching Chinese to speakers of other languages
สถาบัน 
อาจารย์ วัฒนพร จตุรานนท์
วุฒิการศึกษา International Master in ASEAN studies
สถาบัน University of Malaya

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
วุฒิการศึกษา กศ.ด.
สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
วุฒิการศึกษา ค.ด.
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(คณิตศาสตร์ศึกษา)
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ศึกษา
สถาบัน 
ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา ฟิสิกส์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ศศิชญา แก่นสาร
วุฒิการศึกษา Master of Arts
สาขาวิชา Chinese Philology
สถาบัน Guangxi Normal University, Guangxi, China.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล
วุฒิการศึกษา ค.ด.(การศึกษาปฐมวัย)
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.สุกัลยา สุเฌอ
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย)
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย)
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน 

อาจารย์ โสภี ชาญเชิงยุทธชัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท(M.A.)
สาขาวิชา Philology
สถาบัน Beijing Normal University
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ภาษาจีน
อาจารย์ อภิพัชร เฟื่องเกษม
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(ดุริยางคศิลป์ไทย)
สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ไทย
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต
วุฒิการศึกษา กศ.ด.
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

อาจารย์ อุทัย หวังพัชรพล
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.สมศิร สิงห์ลพ
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา