ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

รายชื่ออาจารย์ และบุคคลากรของคณะศึกษาศาสตร์


อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์


-ภาควิชาการจัดการเรียนรู้

-ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

-ภาควิชาการวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

-ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

-ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-ภาควิชาการบริหารการศึกษา

-สำนักงานจัดการศึกษา

เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์


-สำนักงานคณบดี

-ภาควิชาการจัดการเรียนรู้

-ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

-ภาควิชาการวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

-ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

-ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-ภาควิชาการบริหารการศึกษา

-ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

-โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา