ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

การจัดการความรู้ (KM)


บทความการจัดการความรู้


- Art & Science of Publishing a Manuscript โดย ดร.เด่นชัย ปราบจันดี และ ดร.พรรณวลัย เกวะระ

สรุปประเด็นความรู้


- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ update 27 มิ.ย. 59