ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

คู่มือ / แบบฟอร์ม (งานพัสดุ)


1. งานพัสดุ


2. ระเบียบงานพัสดุ


3. เอกสารการซื้อจ้าง(ใหม่) - อัพเดท 6 ธันวาคม 2560
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560