ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

คู่มือ / แบบฟอร์ม (งานบริการการศึกษา)


1. ระเบียบมหาวิทยาลัย


2. งานบริการการศึกษา


3. ใบประกอบวิชาชีพครู


4. การเบิก-จ่าย ค่าเดินทางนิเทศก์ ภาคเรียน 2/2559


5. เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง