ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

คู่มือ / แบบฟอร์ม (งานบริหารงานทั่วไป)


1. หน่วยสารบรรณ


2. จรรยาบรรณ


3. หน่วยบุคคล


4. ใบลา


5. สวัสดิการ


6. หน่วยอาคารและยานพาหนะ


7. หน่วยประชาสัมพันธ์


8. ขอมีบัตรประจำตัว


9. การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน แก้ไขล่าสุด 1 ส.ค. 2561


10. การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์ แก้ไขล่าสุด 1 สิงหาคม 2561


11. การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน แก้ไขล่าสุด 1 สิงหาคม 2561


12. การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์ แก้ไขล่าสุด 1 สิงหาคม 2561


13. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ


14. หนังสือรับรอง


15. เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง


16. แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)