ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

คู่มือ / แบบฟอร์ม (งานบริหารงานทั่วไป)


1. หน่วยสารบรรณ


2. จรรยาบรรณ


3. หน่วยบุคคล


4. ใบลา


5. สวัสดิการ


6. หน่วยอาคารและยานพาหนะ


7. หน่วยประชาสัมพันธ์


8. ขอมีบัตรประจำตัว


9. การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท สายสนับสนุน


10. การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อาจารย์


11. การประเมินข้าราชการ ประเภท สายสนับสนุน


12. การประเมินข้าราชการ ประเภท อาจารย์


13. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ


14. หนังสือรับรอง


15. เอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้าง


16. แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)