ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

หลักสูตรปริญญาเอก

ค่าใช้จ่าย : อยู่ท้ายเล่มในเอกสารแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 310 )

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 223 )

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Teaching English as a Global Language (International Program)
: ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 202 )

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 1472 )

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 1547 )

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 130 )

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : ดาวน์โหลดหลักสูตร Download (สถิติการดาวน์โหลด : 308 )