ภาษาไทย English
ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
scolltop
กลับด้านบน

การรับสมัคร

คณะศึกษาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆ

โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด โดยรับบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ จากนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 รวม 12 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และ สระบุรี

โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด โดยรับบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือก ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ จากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากนักเรียนทั่วประเทศ

โครงการทับทิมสยาม โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านดนตรีไทย และด้านศิลปะ จากทั่วประเทศเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต และสาขาวิชาการสอนศิลปะ


ระเบียบการรับสมัครนิสิต

- ระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ปฏิทินรับสมัครนิสิต


ติดตามข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาได้ที่

- ข่าวรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

- หน่วยรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

- ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา

- ข่าวการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์