สำนักงานคณบดี คณาจารย์ และ บุคลากร

นางสาวกชนุช เจริญผล (หัวหน้าสำนักงานคณบดี)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

รับผิดชอบ บริหารสำนักงานคณบดี/พัสดุ
เบอร์โทร 0-3810-2016
Email yaowapa@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวสมพิศ อานามนารถ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

รับผิดชอบ การเงินและบัญชี
เบอร์โทร 0-3810-2017
Email sompis@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(บริหารธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวกัลยกร มุสิกะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับผิดชอบ การเงินและบัญชี
เบอร์โทร 0-3810-2017
Email kanyakorn@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(บริหารธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวฐิติพร หนูดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับผิดชอบ การเงินและบัญชี
เบอร์โทร 0-3810-2017
Email thitipornn@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ดร.สมชาย พัทธเสน
บุคลากร ชำนาญการ

รับผิดชอบ งานบุคคล
เบอร์โทร 0-3810-2089
Email somchaip@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ เทียนทองศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ งานบุคคล
เบอร์โทร 0-3810-2089
Email kitisakt@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา
- การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
- Master of Education (Educational Technology)
- กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
- M.Ed. (Educational Technology)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

รับผิดชอบ ยานพาหนะ/สวัสดิการ/...
เบอร์โทร 0-3810-2089
Email aor@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวรัชมน ปั่นสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

รับผิดชอบ งานสารบรรณ
เบอร์โทร 0-3810-2010
Email ratchamon@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา รป.ม.
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวณัฐพัชร์ ไพศาลธนภัทธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ งานสารบรรณ
เบอร์โทร 0-3810-2024
Email natthapat@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา การบริหารการจัดการทั่วไป
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

นางสาวจารุวรรณ สดใส
นักวิชาการพัสดุ

รับผิดชอบ งานพัสดุ
เบอร์โทร 0-3810-2018
Email jaruwun@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวนิตยา ชื่นศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ งานพัสดุ
เบอร์โทร 0-3810-2018
Email nittayac@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(บริหารงานทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวสุปราณี เสงี่ยมงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ งานประชุม/เลขาคณบดี
เบอร์โทร 0-3810-2021
Email supranees@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.วทัญญู วุฒิวรรณ์
นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ วารสาร คณะศึกษาศาสตร์
เบอร์โทร 0-3810-2084
Email watanyou@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางนริสา เจริญผล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

รับผิดชอบ งานวิชาการปริญญาตรี
เบอร์โทร 0-3810-2002
Email narisa@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวอิศรา อรุณแสง
นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ งานตารางสอนปริญญาตรี
เบอร์โทร 0-3810-2002
Email isara@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(ภาษาจีน)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางอังคณา เสงี่ยมวัฒนาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ งานวิชาการบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทร 0-3810-2050
Email aungkana@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสร้อยระย้า สุจริต
นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ งานวิชาการบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทร 0-3810-2006
Email soyraya@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางพรทิพย์ มั่งคั่ง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

รับผิดชอบ งานพัฒนานิสิต/การจัดกิจกรรมนิสิต ป.ตรี
เบอร์โทร 0-3810-2011
Email pornthip_m@go.go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นายนราศักดิ์ กล่ำสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ งานพัฒนานิสิต/การจัดกิจกรรมนิสิต ป.ตรี
เบอร์โทร 0-3810-2011
Email narasak@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวอังคณา ชมศรี
นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(งานฝึกสอน)/ใบประกอบวิชาชีพครู
เบอร์โทร 0-3810-2090
Email angkanaa@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ บริการวิชาการ/กิจการพิเศษ/ฝึกอบรม
เบอร์โทร 0-3810-2020
Email naruemol@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการปรึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.อรทัย เอี่ยมสอาด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร 0-3810-2020
Email orathaii@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา
- กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
- ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจุฑามาศ จันทนี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ วิเทศสัมพันธ์/งานต่างประเทศ
เบอร์โทร 0-3810-2021
Email jutamasj@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรีศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- ปริญญาโท กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก
M.Ed. Teaching English as a Global Language มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบัน -

ดร.วาสนา กลมอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รับผิดชอบ แผนงาน/งบประมาณ/ประกันคุณภาพ
เบอร์โทร 0-3810-2084
Email klomoon@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ปร.ด.(วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ/งานการจัดการความรู้/งานอัตรากำลัง
เบอร์โทร 0-3810-2020
Email tummasin@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี ทล.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

นายวิสุทธิ์ ศรีอำไพวิวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์

รับผิดชอบ ขับรถยนต์/อัดสำเนา/ถ่ายเอกสาร
เบอร์โทร 0-3810-2024
Email wisuth@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนวัดเพลงโสภณศิริราษฎร์

นายสำราญ รอดสำอางค์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

รับผิดชอบ งานช่างทั่วไป/งานสวน/รับ-ส่ง เอกสาร
เบอร์โทร 0-3810-2010
Email sumrun@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนวัดท้ายดอน

นายชูศักดิ์ สดใส
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

รับผิดชอบ งานช่างทั่วไป/งานสวน/รับ-ส่ง เอกสาร
เบอร์โทร 0-3810-2010
Email unknown
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนวัดกลางดอน

นายมนต์ชัย กล่อมกลิ่น
พนักงานขับรถยนต์

รับผิดชอบ ยานพาหนะ/พนักงานขับรถ
เบอร์โทร 0-3810-2010
Email monchai@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนแสนสุข

นายภิญโญ สกุลศักดิ์ทอง
พนักงานขับรถยนต์

รับผิดชอบ ยานพาหนะ/พนักงานขับรถ
เบอร์โทร 0-3810-2010
Email pinyos@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนแสนสุข

นายสายชล เตชะมา
พนักงานขับรถยนต์

รับผิดชอบ ยานพาหนะ/พนักงานขับรถ
เบอร์โทร 0-3810-2010
Email saychont@go.buu.ac.th
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนวัดตาลล้อม