ประเด็นหลักยุทธศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

Core Values

C Conscious Mind เปี่ยมด้วยจิตสำนึก
C Collaboration ร่วมมือประสานพลัง
C Communication สื่อสารสร้างสรรค์

สมรรถนะหลักขององค์กรCore Competency Ladder

Change Management : การบริหารการเปลี่ยนแปลง
Innovation : การผลิตผลงานวิจัย/วิชาการที่มีคุณค่า
Networking : การประสานเครือข่ายเพื่อผลักดันความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศาสตร์

01.

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคไทยและสังคมโลก

02.

การเพิ่มคุณภาพ การวิจัยและการบริการวิชาการ

รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ

03.

การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

04.

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

การบริหารจัดการภายในของคณะผ่านการรับรองจากหน่วยงานประเมินระดับชาติ

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตของคณะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับ จากผู้ใช้บัณฑิตและทุกภาคส่วน และมีสัดส่วนของบัณฑิตศึกษาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. ระบบการจัดการศึกษามีคุณภาพ และคุณธรรมสูง คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และเป็นตัวแบบที่ดี การเรียนการสอนมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการดูแลและการบริการบัณฑิต ของคณะมีคุณภาพในระดับนานาชาติ และเป็นแนวปฏิบัติที่มีของการจัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ ของประเทศ (Best Practice) และโดดเด่นในระดับอาเซียน

3. มีการคิดค้น สรรค์สร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ ของสังคมในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติทั้งด้านการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิง และคลังความรู้ทางวิชาการศึกษาศาสตร์ ของประเทศที่ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและ ในระดับนานาชาติ

5. สามารถพึ่งตนเองได้ในทุก ๆ ด้าน และมีความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการสูง บุคลากรมีความสุข และมั่นคงในคุณภาพชีวิต