ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎีคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 0004/2562
ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคทฤษฎีคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 0004/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เลขที่ตำแหน่ง 1374-2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นั้น
บัดนี้ การสอบภาคทฤษฎีได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25)
ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี ดังนี้
- ไม่มีผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎี

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089