ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 (ขยายครั้งที่ 6)
ตำแหน่งอาจารย์
ปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) หรือ
ปริญญาเอก จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Brain, Mind and Education หรือ
หรือสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ ISCED
สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089