ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 004/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่
1. นางสาวนภชนก ฐานวาณิชกุล

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089