ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครสถานศึกษาเครือข่าย สำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ใช้เป็นสถานศึกษาปฏิบัติการสอนตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้การรับสมัครสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และอำนาจตามข้อ 8(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจหน้าที่และการพ้นจากตำแหน่ง ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
จึงขอประกาศรับสมัครสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563
ดังรายละเอียดสำเนาประกาศรับสมัครสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

สำเนาประกาศรับสมัครสถานศึกษาเครือข่าย
สำหรับปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โปรดดาวน์โหลดและอ่านให้เข้าใจ

แบบสำรวจความต้องการนิสิตปฏิบัติการสอน ###

มาตรฐานคุณสมบัติสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน ###

แบบฟอร์มครูพี่เลี้ยง ###

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดี (ฝ่ายพัฒนานิสิตและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) คณะศึกษาศาสตร์
คุณอังคณา ชมศรี โทร 038102090