ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 285/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2562

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นางสาวกชนุช เจริญผล

สำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล