ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 003/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91244 สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อำศัยอำนาจตามความในข้อ 3(25) ของคำสั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1017/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2557
เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นางสาวเขมญา คินิมาน

สถานที่รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน

โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และ สัญญาค้ำประกัน ที่

สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กันยายน พ.ศ. 2562

สำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล โปรดดาวน์โหลดและอ่านให้เข้าใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดี (หน่วยบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย พัทธเสน โทร 038102089