ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 001/2562 (ขยายครั้งที่ 2) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1331-2561 สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อำศัยอำนาจตามความในข้อ 3(25) ของคำสั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1017/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2557
เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นางสาวภัทรมนัส ศรีตระกูล

สถานที่รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน

โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัวที่

สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร.ชั้น 4
ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กันยายน พ.ศ. 2562
และให้ไปทำสัญญาจ้าง และ สัญญาค้ำประกัน ที่

สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1

สำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล โปรดดาวน์โหลดและอ่านให้เข้าใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดี (หน่วยบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย พัทธเสน โทร 038102089