ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 003/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่
1. นางสาวเขมญา คินิมาน
2. นายมีสิทธิ์ ชัยมณี
ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089