ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ได้แก่
1. นางปฐิมา บุญปก
2. นางสาวัทรมนัส ศรีตระกูล
ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089