รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 004/2562 ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล
สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา
(Educational Administration)
สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดี (งานบุคคล) คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมชาย โทร 038102089