ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าต้นแบบของ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เกียรติยศ ในพิธีครุบูชา พ.ศ.2562
ซึ่งจะจัดในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักเกณฑ์

1.1 ประเภทรางวัลศิษย์เก่าต้นแบบของคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท จำนวน 3 รางวัล
1) ศิษย์เก่าสมัย วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
2) ศิษย์เก่าสมัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
3) ศิษย์เก่าสมัย มหาวิทยาลัยบูรพา
1.2 ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ หน่วยงาน สมาคม ชมรม หรือบุคคลทั่วไป โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ

2. คุณสมบัติผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าต้นแบบ

2.1 เป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ทำงานอยู่ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งสายงานด้านวิชาการ วิจัย บริหาร บริการ ฯลฯ
2.2 มีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานโดยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ไม่มีความด่างพร้อยด้านจริยธรรม
2.3 เป็นผู้มีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.4 ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าต้นแบบคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาก่อน

3. การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าต้นแบบ

3.1 ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าต้นแบบคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นศิษย์เก่าต้นแบบคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
3.3 ส่งแบบเสนอชื่อพร้อมติดภาพถ่ายและสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ ดาวน์โหลด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาผู้ที่เสนอชื่อหรือส่งข้อมูลประวัติหลังพ้นกำหนดดังกล่าว
1) ส่งเป็นไฟล์ pdf มายัง E-mail : pornthip_m@go.buu.ac.th
2) หรือส่งเป็นเอกสารมายัง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 (ระบุหน้าซองว่า เสนอชื่อศิษย์เก่าต้นแบบ)
3.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อพร้อมคำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าต้นแบบ ให้คณะศึกษาศาสตร์รับทราบ และแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าต้นแบบต้องมารับโล่เกียรติยศด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายพัฒนานิสิตและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร 038102011
pornthip_m@go.buu.ac.th